om swastik belpatra

1. Om Hrim hansah

2. Om shrim hrim klim aim Indrakshyai namah

3. Om sam, sam sim, sum sum sem saim sam saha vam vam vim vimvum vum vemvaim voim voum vam van saha amrita varech svaha.