om swastik belpatra

Mantras removing obstructions and difficulties:

1. Sakal vighna vyopahin nahin tehinRama sukripan bilokahin jehin
2. Sarva badha prashamanam trailokyasyakhileshvariEvameva tvayakaryamasmad vairi binashanam
3. Om ram ram ram ram ram ro ro ram kashtam svaha
4. Om namah shante prashante gum hrim hrim sarva krodha prashamanisvaha
 
For winning court cases:
 
1. Pavan tanaya bala pavan samanaBuddhi viveka bigyana nidhana
 
To Keep safe from snakes:
 
1. Om Narmadayai vicharana
2. Ananta vasukim shesham padmanabham cha kambalamShankhapalam dhritarashtram takshakam kaliyam tatha munirajamAstikam namah3. Om plah sarpakulaya svaha ashehakula sarva kulaya svaha
 
For removing the venom of snakes:
 
1. Garudadhvajanusmaranat vishaviryam vyapohati
2. Nama prabhau jana Siva nikoKalakuta falu dinha amiko
 
To keep safe from theft:
 
1. Om kafall-kafall-kafall
2. Om karalini svaha om kapalini svaha hroum hrim hrim hrim chorabandhaga thahthah