om swastik belpatra

Mantras For sound health:  

1. Mam mayat sarvato raksha shriyam vardhaya sarvadaSharirarogyam me dehi deva deva namostute

2. Om aim hrim shrim namah sarvadharaya bhagavate asyamama sarva roga vinashaya jvala jvala enam dirghayusham kuru kurusvaha3. Achyutam chamritam chaiva japedoushadhakarmani4. Om namo paramatamne para brahma mama sharire pahi pahi kurukuru svaha  

For curing piles:  

1. Om chhai chhui chhalaka chhalai ahumAhum klam klam klim hum  

For curing pox:  

1. Om shrim shrim shrum shram shroum shrah om kharasthadigambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svaha Svangastham prachandarupam namabhyatmabhibutaye  

For stimulating digestive fire:  

1. Agastyam kumbhakaranam cha shamincha vadavanalam Bhojanam pachanarthaya smaredabhyam cha panchakam  

For sound sleep:  

1. Om agasti shayinah  

For long life:  

1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha omTryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanamUrvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritat  

For children's diseases:  

1. Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru, yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasya

<