om swastik belpatra

1. Om namo bhagavate rudraya namah krodhesvaraya namah jyoti patangaya namo namah siddhi rudra ajapayati svaha

2. Om vindhya vanana hum fat svaha

3. Om namo bhagavate chhandi chhandi amukasya jvarasyashara prajjvilita parashupaniye parashaya fat

4. Om namo maha uchchhishta yogini prakirna dranshta khadatitharvati nashyati bhakshyati om thah thah thah thah