om swastik belpatra

Mantras For having children:  

1. Devakisutam Govindam Vasudevam JagatpatimDehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.  

To have a son:  

1. Sarvabadhabinirmukto dhanadhanyasutanvitahManushyo tatprasaden bhavishyati na samshayah

2. Om hrim lajja jjalyam thah thah lah om hrim svaha   For safety of the child in the womb:  

1. Om tham tham thim thim thum them thaim thoum thah thah om