om swastik belpatra

1. Taba janaka pai bashishtha ayasu byaha saja savari kaiMandavi shruta kirati Urmila kuwari lai hankari kai

2. Katyayani mahamaye mahayogindadhishvariNandagopasutam devi patim me kurute namah