om swastik belpatra

For removing doubt:  

1. Rama katha sundar karatariSansaya bihaga unavana hari  

For purification of thought:  

1. Take juga pada kamala manavaunJasu kripa niramala mati pavaun  

Removal of the evil eye:  

1. Shyama Gaura sundara dou joriNirakhahin chhabi janani trina tori  

For vision of Sitaji:  

1. Janakasuta jagajanani janakiAtisaya priya karunanidhana ki  

To please Hanuman:  

1. Sumiri pavan suta pavana namuApane basa kari rakhe Ramu   For devotion to God:  

1. Bhagata kalpataru pranatahita kripasindhu sukaddhamaSoi nija bhagati mohi prabhu dehu kaya dari Rama  

For acquiring knowledge:   1. Chhiti jala pavaka gagana samiraPancha rachita yaha adhama sharira  

For God's forgiveness:   1. Anuchita bahuta kaheun agyataKshamahun kshama mandira dou bharata